diumenge, 25 de desembre de 2011

Aprovades una seria de lleis sobre l’accés motoritzat al mitja natural : Per Joan Comas

Bé senyors,

sembla ser que els nostres polítics s’han posat a la feina, i han aprovat una sèrie de lleis que en 125 pàgines, n’hi ha una que parla del trial, o millor dit de la regulació de l’accés motoritzat al medi natural.

Val a dir que un cop més s’ha demostrat que Catalunya va sempre un pas per davant dels altres pobles de la península ibèrica, i així com varem ser els primers en regular aquest tema per prohibir i la resta van venir al darrera, ara som els primers en reduir les prohibicions.

Què han modificat ? doncs això:

Així estava redactat fins ara:

Article 6. Delimitació dels vials.

1. En els espais naturals declarats de protecció especial, d'acord amb la Llei 12/1985, únicament s'autoritza la circulació de vehicles motoritzats per les pistes forestals i camins rurals delimitats a aquest efecte en els plans o programes de gestió corresponents.

2. En els espais inclosos en el Pla d'espais d'interès natural no declarats de protecció especial i en els terrenys forestals, s'autoritza la circulació per les pistes i els camins forestals pavimentats o d'amplada igual o superior a quatre metres, així com pels vials pavimentats i pels camins expressament autoritzats. Aquestes autoritzacions han d'estar degudament justificades i incorporades a l'inventari comarcal de camins i pistes forestals.

I ara hi ha afegit un tercer punt que diu:

«Article 3

6.3. De manera degudament motivada i amb l’autorit­zació expressa dels titulars dels vials, es poden establir acords amb aquests titulars que permetin la circulació motoritzada per les pistes i els camins delimitats en xar­xes o itineraris, que poden tenir una amplada inferior a quatre metres i diversos tipus de ferms. En els acords es poden establir condicions específiques de circulació i característiques dels vials, i han d’ésser incorporats a l’inventari comarcal corresponent.»

Que ja sé que no és un gran avenç però..............un pas endavant si que és. O sigui, que a partir d’ara els més importants ja no són els forestals sinó els propietaris.


Anirem seguint les opinions de com va el tema.

Joan Comas 
.

Cap comentari: